top of page

Лабораторні дослідження

За договорами з Національним фондом здоров'я

Гематологічні дослідження

 • аналіз периферичної крові з тромбоцитами,

 • аналіз периферичної крові з процентною формулою та тромбоцити,

 • ретикулоцити,

 • швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ).

 • Біохімічні та імунохімічні дослідження сироватки крові:

 • натрій,

 • калій,

 • іонізований кальцій,

 • залізо,

 • залізо – загальна здатність зв’язування (TIBC),

 • концентрація трансферину,

 • концентрація глікованого гемоглобіну (HbA1c),

 • сечовина,

 • креатинін,

 • глюкоза,

 • тест навантаження глюкозою,

 • загальний білок,

 • протеїнограма,

 • альбумін,

 • С-реактивний білок (СРБ),

 • сечова кислота,

 • загальний холестерин,

 • холестерин-ЛПВЩ,

 • холестерин-ЛПНЩ,

 • тригліцериди (ТГ),

 • загальний білірубін,

 • прямий білірубін,

 • лужна фосфатаза (ЛФ),

 • аспартатамінотрансфераза (АСТ),

 • аланінамінотрансфераза (АЛТ),

 • гаммаглутамілтранспептидаза (GGTP),

 • амілаза,

 • креатинкіназа (КК),

 • загальна кисла фосфатаза (АКФ),

 • ревматоїдний фактор (РФ),

 • титр антистрептолізину О (ASO),

 • тиреотропний гормон (ТТГ),

 • антиген HBs-AgHBs,

 • VDRL,

 • FT3,

 • FT4,

 • ПСА – загальний простатоспецифічний антиген

аналіз сечі

 • загальне дослідження сечі з оцінкою фізико-хімічних властивостей і мікроскопією осаду,

 • кількісне визначення білка,

 • кількісне визначення глюкози,

 • кількісне визначення кальцію,

 • кількісне визначення амілази.

Аналізи калу

 • експертиза,

 • паразити,

 • прихована кров – імунохімічний метод.

Дослідження системи згортання крові

 • протромбіновий індекс (INR),

 • каолін-цефаліновий час (АЧТЧ),

 • фібриноген.

Мікробіологічні дослідження

 • посів сечі з антибіограмою,

 • посів мазка зіву з антибіограмою,

 • посів калу на сальмонели та шигели.

 • Електрокардіографія (ЕКГ) у спокої

bottom of page